Istotne informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w firmie ODO-BI

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej: RODO], informujemy że:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ODO-BI Ryszard Chwastek z siedzibą w Szczecinie 71-040, ul. gen. Leopolda Okulickiego 151 B,  NIP 669 115 17 90, tel. kontaktowy  +48 512 895 544, e-mail: biuro@odo.szczecin.pl   

2.   Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

1)    nawiązania kontaktu i przedstawienia oferty oraz uzgodnienia zakresu świadczonych usług,  na podstawie Pani/Pana zgody, tj. art. 6 pkt 1 lit. a) RODO („osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
2)    wykonania umowy o świadczenie określonych usług w zakresie ochrony danych osobowych, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba,  której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem  umowy”);
3)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie spraw administracyjnych wynikających z wykonywanych usług, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO, w powiązaniu ustawą o rachunkowości i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną..

3.   Prawnie uzasadnionym interesem przetwarzania Pani/Pana danych, zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. f) RODO jest marketing bezpośredni naszych usług w zakresie ochrony danych osobowych.

4.   Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom na podstawie zawartych z  firmą umów o współpracy ( Biuro finansowo-rachunkowe, wsparcie systemu informatycznego) oraz uprawnionym podmiotom publicznym na ich uzasadnione żądanie.

5.   Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych:
         1)   dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania tej zgody, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
2)   dane przetwarzane w celu wykonania umowy będą przechowywane w firmie w okresie wykonywania umowy o świadczenie usług, a po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze, jednak nie dłużej niż przez 5 pełnych lat ( archiwizacja dokumentów).

6.    Uprawnienia wynikające z RODO

  • w każdym czasie ma Pani/Pan prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu oraz przeniesienia danych do innego
  • w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • w każdej sytuacji, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Z praw tych może Pani/Pan skorzystać, składając wniosek na wyżej podane nasze dane kontaktowe.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie skutkowało odmową świadczenia Pani/Panu naszych usług.

 8.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.